Solarni magazin nové logo

Energetická společenství mohou čerpat dotace na založení

Ministerstvo životního prostředí vypsalo soutěžní podporu pro vznik energetických společenství. Dotace může dosahovat až tří milionů korun.
Soutěžní výzvy mohou využít obce, firmy, domácnosti nebo například společenství vlastníků jednotek | zdroj: Halfpoint

Pro vznik energetických společenství

Vznik energetických společenství je možný po přijetí zákona Lex OZE II. Díky tomuto zákonu je možné vyrobenou elektřinu sdílet mezi různými subjekty. Nyní chce ministerstvo vznik společenství podpořit soutěžní výzvou, ve které budou soutěžit domácnosti, obce či různé jiné instituce o dotace v celkové hodnotě 98 milionů. Záměry se přijímají už od 1. prosince, ale není kam spěchat. Jde hlavně o kvalitu záměru. Energetická společenství může zakládat veřejný sektor (zejména obce a jimi založené spolky jako dobrovolné svazky obcí, mikroregiony apod.), podnikatelský sektor (pouze fyzické osoby podnikající, malé a střední podniky), sektor domácností (zejména vlastníci nebo nájemníci bytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, bytová družstva, SVJ) a občanský sektor (zejména spolky, církve, nadace a podobně).

Podpora 40 projektů komunitní energetiky

Soutěžní výzva má sloužit na podporu zakládání energetických společenství, konkrétně na zpracování podkladových materiálů, proškolení a činnost koordinátora a na další související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství. Díky výzvě  ministerstvo životního prostředí hodlá podpořit 40 projektů komunitní energetiky. Výzva je financovaná z Národního plánu obnovy a proběhne dvoukolově. Zájemci podají představení svého projektu a následně se vyberou ti, kdo projdou do druhého kola. „Na podporu komunitní energetiky půjde 98 milionů korun. Dohromady lze poskytnout finanční podporu ve výši až 90 % pro subjekty, které nejsou plátci DPH, což platí zejména pro veřejný a občanský sektor,“ uvedl ministr Hladík.

Více jak polovina dotace zálohově

Dotace se bude vyplácet zálohově, a to až 60 % celkové dotace. Zbytek dotace subjekty obdrží po vyúčtování a doložení podkladových materiálů. O podporu mohou žádat bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, nájemníci bytových jednotek, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace či obchodní společnosti v jejich vlastnictví, dobrovolné svazky obcí a další právnické osoby. „Podporované činnosti zahrnují proces založení energetického společenství, včetně zpracování technických, ekonomických a právních materiálů, a také aktivity potřebné k jeho vzniku. Přispějeme i na osvětové a propagační aktivity, jako jsou plánovací workshopy, občanská shromáždění, propagace obnovitelných zdrojů energie v komunitě a v neposlední řadě i činnost koordinátora energetického společenství. Koordinátor energetického společenství, který má klíčovou roli při řízení a přípravě aktivit, je povinen absolvovat školení ke komunitní energetice,“ doplnil ministr Hladík. 

Finanční podpora je rozdělena do čtyř kategorií podle náročnosti založení energetického společenství:

Kategorie 1 – ES sektoru domácností (ES zahrnující pouze odběrná místa v objektech se způsobem využití rodinný a (nebo) bytový dům), podpora až 600 000 Kč

Kategorie 2 – ES veřejného nebo občanského sektoru (ES, kde jsou jeho členové stejným typem subjektů dle části 3, této Výzvy), podpora až 1 500 000 Kč

Kategorie 3 – ES kombinace různých sektorů – veřejného, podnikatelského, občanského a domácností (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů dle části 3, této Výzvy), podpora až 1 500 000 Kč

Kategorie 3+ – ES kombinace různých sektorů a působící na větším území (ES kde jsou jeho členové různým typem subjektů dle části 3, této Výzvy a zároveň kde dané ES působí na území minimálně 3 sousedících obcí s rozšířenou působností), podpora až 3 000 000 Kč

Výše dotační podpory

Podpora se v rámci jednotlivých kategorií sčítá. „Pokud budou v kategorii 1 zapojeny do energetického společenství například dva bytové domy s celkem 40 odběrnými místy a 10 rodinných domů, bude podpora celkem 380 000 Kč (40×5 000 + 2×40 000 + 10×10 000). Pokud budou v daném projektu ES tři různé způsoby využití stavby (například škola, ČOV, bytový dům) a dva typy žadatelů s vazbou na odběrné místo (například obec a SVJ), pak projekt v kategorii 3 získá podporu celkem 1 700 000 Kč (3×300 000 + 2×400 000),“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podávání žádostí

Žadatelé budou předkládat záměry a podávat žádosti ve dvoukolové soutěžní výzvě. První kolo pro předkládání záměrů na vytvoření energetického společenství je otevřeno od 1. prosince 2023 do 31. ledna 2024 do 15:00. Záměry bude posuzovat ministerstvo. Druhé kolo pro podávání žádostí o podporu bude vypsáno až po vyhodnocení záměrů z prvního kola. Druhé kolo bude spravovat Státní fond životního prostředí ČR. „Žádost lze podat před, v průběhu i po realizaci energetického společenství. V prvním kole budou předkládány projektové záměry. Ty budou hodnoceny podle 12 kvantitativních a kvalitativních kritérií. Do druhého kola by mělo postoupit minimálně 40 projektů, přesný počet se bude odvíjet od kvality projektů a výše požadované podpory. Projekty doporučené hodnotící komisí k podpoře budou moci podat již vlastní žádost o podporu. Podání a administrace projektu probíhá kompletně online přes portál  AIS SFŽP na adrese zadosti.sfzp.cz,“ uvedl Petr Valdman.

Hodnocení projektů

Projekty budou hodnoceny podle záměru a budou se jim přidělovat body v kvantitativních i kvalitativních kritériích. Minimální výsledná bodová hranice pro postup je 30 bodů. Do kvantitativních kritérií patří nákladovost projektu, jeho velikost a komplexnost záměru. V kvalitativních kritériích se bude hodnotit kvalita záměru, opatření ke snížení energetické náročnosti objektů, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukládání energie a řízení jejího využití, zkušenost s provozováním OZE, participativní tvorba ES a jeho strategická vize. Podpora bude sloužit také k osvětovým aktivitám. Podporované projekty musejí být realizovány do 31. prosince 2025 a mohou zahrnovat pouze způsobilé výdaje vynaložené po 1. lednu 2022.

Související článek

Zlín zakládá energetické společenství s cílem snížit ceny elektřiny

Statutární město Zlín a osm jeho organizací v čele s Teplem Zlín vytvořily energetické společenství (ESZ). Cílem je zajistit členům cenové výhody pro nákup i ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz