GreenBuddies dokončili elektrárnu, která se natáčí podle slunce. Vyrobí o čtvrtinu více elektřiny

Pokud chceme elektřinu bez emisí, bez velkých solárních parků, je naše budoucnost nemyslitelná, střešní instalace nestačí. Aleš Spáčil, spolumajitel instalační společnosti GreenBuddies, ale v rozhovoru pro Solární magazín zdůrazňuje, že takovou elektrárnu lze snadno rozmontovat a využívat jinde.
Elektrárna otáčející se za sluncem | zdroj: GreenBuddies

Jaký je ten největší projekt, který GreenBuddies zatím dokončili? Co vše obnášela jeho příprava a jak byla náročná?

Největší projekt, který jsme stavěli, se nachází v Nizozemsku a jeho instalovaná kapacita je 130 MWp. Je to velmi rozlehlý solární park na bývalém golfovém hřišti a práce na této instalaci trvala zhruba 10 měsíců.

Jakou pozornost věnujete výběru lokality pro projekt?

V Čechách za námi nejčastěji přicházejí zákazníci v momentě, kdy už mají pozemek vybraný nebo mají budovy, na kterých chtějí fotovoltaiku stavět. Těmto zákazníkům pomáháme se získáním stavebního povolení, připravujeme pro ně kompletní projektovou dokumentaci a také např. připravujeme podklady, které pak přidávají k žádostem o dotace.

V ČR se ale také zabýváme rozvojem solárních projektů na klíč pro dva velké zahraniční investory. V tom případě je každý potenciální pozemek podroben zevrubné analýze, týkající se nejen možnosti připojení do distribuční soustavy, ale také se zkoumá jeho vhodnost vzhledem k různým druhům ochran, kde pak nelze FVE umístit.

Jaké jsou výhody velkých solárních parků (narážím na splnění cíle bezemisnosti) a jaké jsou zásady pro místa, kde se mají budovat?

V prvé řadě je nutné říct, že cílů snížení emisí, diverzifikace energetických rizik a nezávislosti na fosilních paliv se pouhým využitím střešních fotovoltaik dosáhnout nedá. 

Na rozdíl od uhelných nebo plynových elektráren mají solární farmy schopnost produkovat velké množství obnovitelné energie, aniž by po instalaci vypouštěly jakékoli znečišťující látky.

S pokrokem v technologii se solární energie stala spolehlivým zdrojem energie, což znamená, že investice do energetických zdrojů, jako jsou solární farmy, snižují závislost země na dovozu jiných zdrojů energie.

Ve většině případů jsou solární farmy postaveny na pozemcích, které nelze využít pro zemědělské účely, anebo svému účelu prostě dlouhodobě neslouží. Je také možné instalovat solární farmy na půdě, která se používá pro pastvu zvířat nebo pěstovat některé plodiny pod nebo vedle panelů, což poté zajišťuje dvojí funkci půdy.

Pozemní solární elektrárna není v pravém smyslu nemovitost, protože ji lze poměrně snadno rozebrat a buď zrecyklovat, nebo využít v chudších zemích s vysokým slunečním svitem, kde elektrárna bude produkovat energii další desítky let. Uvolněná země bude odpočinutá a pokud nezůstane ležet ladem, bude opět připravená k zemědělskému využití. Využití půdy pro FVE je tedy pouze dočasné.

zdroj: GreenBuddies


Solární farmy, na rozdíl od střešních instalací, nebo elektráren jiného charakteru, lze technicky snadno rozšířit, pokud se potřeby oblasti zvýší. Vše záleží jen na dostatku dalšího prostoru.

Výběr vhodné lokality je často určitým kompromisem. Podmínkou je samozřejmě dostupná kapacita v distribuční síti, jejíž absence celou řadu jinak velmi vhodných lokalit automaticky diskvalifikuje. Výhodou je určitě blízkost vhodného velkého odběratele, například v nějaké průmyslové zóně, toto však není nutnou podmínkou. Musí být rovněž splněny technické podmínky z hlediska svažitosti a orientace pozemku nebo stability podloží. V případě zemědělské půdy se potom volí půda s horší bonitou, na které je hospodářské využití problematické nebo pro zemědělce neekonomické. Nutností je potom volit lokality, kde bude projekt co nejméně rušivý ke svému okolí, nevhodná je logicky bezprostřední blízkost rezidenční zástavby a podobně. Vždy je důležité nalézt shodu s místní komunitou a obcí a v případě nutnosti přijmout vhodná kompenzační opatření, mezi které může patřit například výsadba stínící zeleně, zajištění průchodnosti krajinou a podobně.

GreenBuddies instalují například carporty | zdroj: GreenBuddies

Velká budoucnost se přisuzuje také carportům. Jaké jsou jejich výhody a kde by se měly budovat? Začnete je budovat také u nás?

U carportů dochází k využívání již obsazených ploch, panely se tedy neosazuje volná půda. Vyrobenou energií z obnovitelných zdrojů lze částečně pokrýt spotřebu v přilehlých objektech, použít ji pro dobíjení zaparkovaných vozidel, popřípadě ji prodat do sítě. To provozovatelům umožní snížit náklady, snížit uhlíkovou stopu a aktivně podpořit rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Vedle toho carporty poskytují ochranu před povětrnostními vlivy samotným vozidlům. Vhodnými prostory pro umístění carportů jsou například parkoviště u nákupních center, sportovišť, průmyslových a skladových areálů, letišť a podobně.

V České republice se i díky elektromobilitě zvýšila poptávka jen za poslední rok o více než sto procent. Carportové projekty připravujeme i na domácí půdě. Jde však o velmi komplexní stavby, které vyžadují důkladnou představební přípravu a jsou investičně náročnější než stavba na volné ploše. Myslíme si, že z hlediska státu by bylo moudré dotační tituly diferencovat a toto dvojí využití půdy podpořit více.

K výstavbě fotovoltaik využíváte také brownfieldy. Jak se zde buduje fotovoltaika – nejsou náklady příliš vysoké?

Instalace FVE na brownfieldech má stále více výhod – podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje potřebu využívání zelených ploch pro energetické účely. Každý tento projekt je unikátní, co se týče požadavků na přípravu podloží, v některých případech může ale být instalace FVE naopak provedena s minimální nebo žádnou sanací, což snižuje náklady a urychlí využití pozemku.

Jak pokračuje výstavba elektrárny, která se sama natáčí podle slunce? Kde vzniká a jaká technologie se zde využívá?

Pokud jde o vodní elektrárnu, která je postavená na technologii trackerů, ta je hotová a čeká na připojení do distribuční soustavy. Nachází se v Německu a díky otáčení za sluncem je schopná vyrobit o pětinu až čtvrtinu více energie než u běžné fotovoltaiky. Jedná se o mimořádnou raritu: elektráren na vodě je málo a s technologií trackerů byla donedávna jediná v Evropě.

Trackerové fotovoltaické elektrárny na zemi však stavíme po celé Evropě. Momentálně probíhá v Itálii projekt tzv. revampingu, kdy měníme původní elektrárny, které byly v roce 2006 postaveny na pevné konstrukci, za novou na trackerových konstrukcích. Tím investor maximalizuje výrobu, protože dynamické trackery neustále upravují úhel panelů tak, aby byly v souladu s denní dráhou slunce.

Související článek

Budou obce rozdávat fotovoltaiku zdarma? V Německu chtějí dávat soláry a čerpadla

Město ve Středním Sasku chce zdarma vybavit občany tepelnými čerpadly a solárními systémy. Záměrem je, aby zde vznikla vesnická solární elektrárna. Místní se ale na ...