Jak se buduje velký solární park u Slaného? Firma nabízí stezky i sdílení elektřiny

U Slaného ve Středočeském kraji by měla vyrůst velká solární elektrárna, která vzbudila kontroverzní reakce. Podle Dariny Merdassi ze společnosti Decci, která elektrárnu buduje, projekt nabídne i sdílení levné elektřiny mezi místními.
Solární park Slaný | zdroj: Královské město Slaný

Budoucnost bez velkých solárních parků není možná. Pouze střešní instalace stačit jistě nebudou. Jeden takový park by měl vyrůst vedle města Slaný, což se u části místních nesetkalo s pochopením a sepsali proti vybudování elektrárny petici. V ní narážejí hlavně na to, že město výměnou za strategické pozemky dostane málo. Darina Merdassi ze společnosti Decci, která se zabývá budováním velkých solárních parků, ten největší se nachází ve středočeském Vepřeku, vysvětluje, jaký bude přínos elektrárny pro okolí a jak budování elektrárny probíhá.

Autoři petice uvádějí, že pozemek, který má město na elektrárnu poskytnout, má strategické umístění a bez něj bude vybudování elektrárny obtížné. O jaký pozemek se jedná a jaký je jeho význam?

Město Slaný disponuje pozemkem o rozloze cca 4,7 ha v blízkosti stávající transformovny ČEZ, který je špatně přístupný a je zatížen ochrannými pásmy venkovních vedení VVN a kabelových vedení VN. Jeví se nám jako výhodné na uvedeném pozemku vybudovat transformovnu pro vyvedení výkonu solárního parku, protože ochranná pásma energetických zařízení se mohu překrývat a město Slaný bude mít z dlouhodobého pronájmu příjem. V projektu samozřejmě pracujeme s více variantami.

Jak bude řešeno připojení elektrárny do distribuční sítě. Jak náročné úpravy na straně distributora bude třeba provádět? Má již Decci rezervovanou kapacitu?

Celkový výkon solárního parku bude vyveden zemní kabelovou přípojkou do místní VVN rozvodny 110kV, v majetku distribuční společnosti. V rozvodně bude vybudováno nové přívodní pole pro vyvedení výkonu Solárního parku Slaný. Ano, Puretech Energy má již kapacitu rezervovanou. Náklady na vyvedení výkonu a vybudování nového přívodního pole pro vyvedení výkonu je nákladem společnosti Puretech Energy s.r.o.

Co vše hodlá Decci poskytnout městu Slaný za strategické pozemky?

Projekt jsme před časem představili na veřejném projednání, kde byly představeny obrysy spolupráce s městem Slaný včetně všech výhod finančních i hmotných. Jsme připraveni město podpořit finančně, a to jak jednorázově, tak i v průběhu provozu solárního parku. Mimo jiné nabízíme městu Slaný 1000 MWh ročně zdarma. Mezi zajímavé hmotné benefity patří vybudování edukativní zelené stezky, která propojí město Slaný a obec Dolín. Stezka bude doplněna o široký pruh se zelení a také například o odpočinkovou zónu. Zajímavým benefitem v budoucnu může být sdílení elektrické energie i s obyvateli města Slaný nebo s místními firmami nacházejícími se v přilehlé průmyslové zóně. Komunitní energetiku vítáme a věříme, že budoucí legislativa umožní zapojení Solárního parku Slaný do komunitní energetiky. Nicméně je potřeba vyčkat na prováděcí vyhlášky k LEX OZE 2 a na funkční Energetické datové centrum.

zdroj: Královské město Slaný

Kolik pozemků je potřeba na vybudování elektrárny vykoupit? V jaké fázi je nyní tento výkup?

Převážná většina potřebných pozemků pro stavbu Solárního parku Slaný je již zajištěná. Se zbývajícími vlastníky půdy jsme v kontaktu a dále jednáme o možnostech a podmínkách dlouhodobého pronájmu. S vlastníky vyjednáváme dlouhodobé pronájmy na dobu životnosti projektu.

Jaký je vztah Puretech Energy a Decci? Kdo figuruje v PE a jaká je provázanost těchto osob s Decci?

Společnost Puretech Energy s.r.o. je investorem a vlastníkem projektu Solární park Slaný, společnost Decci a.s. je většinovým vlastníkem společnosti Puretech Energy s.r.o., což je zřejmé z obchodního rejstříku.

zdroj: Královské město Slaný

Související článek

O agrovoltaiku je zájem ve světě i u nás, čeká se však na zákonodárce a program podpory

Česko každé tři roky přijde o 1 % své orné půdy. Spojení zemědělství a solární energetiky má přitom potenciál přinést revoluci nejen zemědělcům a výrobcům ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz