Jak prosadit fotovoltaiku na střeše bytového domu ve společenství vlastníků jednotek?

Fotovoltaika na střeše bytových domů dostala díky novele energetického zákona zelenou. Záměr si ale musí společenství vlastníků bytových domů odhlasovat. Jak důležité hlasování připravit?
: Pro hlasování o pořízení fotovoltaiky v bytovém domě je třeba se dobře připravit | zdroj: Solární magazín

Pro nemusí být sto procent vlastníků

Fotovoltaika na střechách bytových domů může vlastníkům výrazně pomoci se snížením cen elektřiny. K prosazení tohoto záměru je ale poměrně dlouhá cesta. O záměru je třeba hlasovat a před výborem společenství vlastníků je nutnost záměr dobře ostatním vlastníkům představit a přimět je k odsouhlasení. K odsouhlasení záměru již není ze zákona potřeba stoprocentní souhlas všech vlastníků, ale řídí se konkrétními stanovami společenství. V těch je uvedená nutnost počtu hlasů pro určitý investiční záměr. Získat sto procent hlasů je většinou prakticky nemožné. Pokud je taková povinnost ve stanovách zanesena, je zřejmě rozumnější snažit se o změnu stanov, než získání takového souhlasu.

Je záměr možný?

Ještě před tím, že výbor společenství představí společenství záměr vybudování fotovoltaiky, je třeba v první fázi vůbec zjistit, zda je vybudování fotovoltaiky na střeše bytového domu vůbec možné a zda může distributor fotovoltaickou elektrárnu připojit do sítě, neboť o ostrovním řešení nemá prakticky vůbec smysl uvažovat. To lze zjistit z mapy připojitelnosti nebo podáním žádosti o připojení u distributora. Distributor je daný lokálně, jde buď o PRE v Praze a Roztokách u Prahy, dále EG.D na jihu Čech a Moravy a ve zbytku země ČEZ Distribuce.

Oslovení realizační firmy

Následně nastává čas oslovit realizační firmy s poptávkou. Správná realizační firma se přijede na dům podívat a poskytne nabídku řešení s uvedením nákladů a analýzou návratnosti. Firmě je třeba předat podklady, které se týkají spotřeby elektřiny v domě, počtu bytových jednotek, velikosti střechy a umístění domu. Je jistě vhodné firmy nejprve na internetu prověřit a vyhledat reference na ně na refsite.info. Poté, co se výbor nabídkami firem probere, by měl vybrat dvě nebo tři řešení, která představí na schůzi společenství. Tato řešení může ještě předtím rozeslat na e-mailové adresy vlastníků bytových jednotek s tím, že mohou dopředu posílat dotazy nebo si je připravit na schůzi.

Jak na schůzi společenství vlastníků

Výběr firem a program schůze je třeba velmi dobře připravit. Bohužel se na schůze společenství mnoho vlastníků nedostavuje, ať už z nezájmu, nebo proto, že se o ní včas nedozví. Důležité je o ní včas informovat na všech platformách. Schůze společenství se konají většinou jednou ročně, kdy se schvaluje účetnictví společenství, případně se rozhoduje o důležité investici, jakou je právě fotovoltaika na střeše bytového domu. Na schůzi je případně možné pozvat také zástupce realizační firmy, který dokáže zodpovědět případné dotazy vlastníků. Pokud má na schůzi dojít k hlasování o záměru, musí být společenství usnášeníschopné. Potřebné kvorum je dané opět stanovami společenství, případně vycházejí z občanského zákoníku a pro usnášeníschopnost postačí nadpoloviční většina. Vlastníci mohou pověřit hlasovacím právem i jinou dospělou osobu, kterou vybaví plnou mocí. O přítomnosti vlastníků je třeba vyhotovit prezenční dokument s jejich podpisy.

Hlasování o záměru

Vybudování fotovoltaické elektrárny je náročným záměrem. Hlasovat o něm je možné dvoukolově. V prvním kole hlasování vlastníci mohou pověřit výbor společenství mandátem k tomu, aby na záměru začalo pracovat. To totiž obnáší jednak čas výboru, dále pak někdy peníze společenství. Studie proveditelnosti a podání žádosti o připojení totiž může společenství přijít i na několik tisíc u jedné firmy. Ve druhém kole hlasování jde o schválení konkrétního návrhu realizace fotovoltaické elektrárny.

Hlasování per rollam

Svolávání schůzí je pro výbor společenství velmi náročné. Pokud již dojde k prezentaci záměru a zbývá „jen“ hlasování o něm, je možné ho uskutečnit bez schůze, tzv. per rollam. Jde o hlasování, při kterém nemusí být hlasující přítomen na konkrétním místě. Hlasování je možné i tehdy, pokud ho nemá společenství zahrnuté ve stanovách. Hlasování probíhá tak, že návrh usnesení, o kterém se má hlasovat, doručí výbor členům osobně nebo do jejich poštovních schránek, či e-mailem. Svoje rozhodnutí poté zašle konkrétní člen výboru.

Související článek

Na Tachovsku vyrostly dvě fotovoltaické elektrárny za 230 milionů

Developerská společnost CTP postavila za 230 milionů Kč dvě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 8,1 megawattu. Podle investora jde o dosud nejrozsáhlejší střešní fotovoltaický projekt ...