Na co si dát pozor při nákupu solární elektrárny? Co je třeba kontrolovat u smlouvy na fotovoltaiku?

Investice do fotovoltaického systému může být pro mnoho lidí výhodným řešením pro snížení nákladů na elektřinu a příspěvek k ochraně životního prostředí. Nicméně, pokud se rozhodnete pro tuto investici a máte problémy s dodavatelem, může se situace stát frustrující. V tomto článku se dozvíte na co si dát pozor před a po podpisu smlouvy.
Před podpisem smlouvy je důležité si smlouvu prostudovat | zdroj: Shutterstock

Finanční podmínky a vícenáklady 

Zkontrolujte, jaké jsou finanční podmínky smlouvy (co jsou fixní ceny, co bude fakturováno před dokončením prací, co až po dokončení prací atd.), včetně ceny instalace, víceprací a co vše je zahrnuto v rámci ceny. Často se totiž jednotliví dodavatelé snaží cenu uměle snížit tak, že spoustu činností zahrnují do víceprací a zákazník je tak při finální fakturaci docela nemile překvapen, že z původně velmi výhodné nabídky platí o 30-50 % více jen za různé vícepráce. Některé firmy nabízejí jen cenu za technologie a nezahrnují náklady na práci, jiné vám zajistí instalaci nebo vše zajistí od A do Z. Často se stává, že instalační firmy tyto další služby skrývají do různých skrytých poplatků, aby dosáhli v rozhodovací fázi zákazníka optického snížení ceny (podpis smlouvy a jednání o ceně v rámci prvotní nabídky). Nezkušený zákazník tak často může podepsat na první pohled výhodnou smlouvu, která se mu poté na vícepracích náležitě prodraží. Smlouva by měla obsahovat popis všech souvisejících prací, ať už se jedná o instalaci solárních panelů, napojení na elektrickou síť, nebo případnou úpravu střechy pro instalaci panelů a také ujednání o cenách a platbách za tyto činnosti. 

Častým “trikem” některých firem je třeba vyčlenění platby za projekt ze smlouvy, kdy je mu předložen k podpisu na první pohled neškodný dotazník, jehož potvrzením pak stvrzuje mnohdy zcela předraženou platbu za vypracování projektu. Zákazník tak mnohdy neví, že se tímto upisuje a potvrzuje tím tak další položku, již ale nad rámec uzavřené smlouvy. Vzniká mu tak další vícenáklad v řádu desetitisíců, o kterém se dozví až při zaslání konečné faktury. Zde by se samozřejmě dalo argumentovat tím, že to je chyba zákazníka – má přece dobře číst, co podepisuje. Ano, to je pravda. Nicméně cílem každé instalační firmy by mělo být vytvoření transparentní cenové nabídky, jejíž znění je jasné oběma stranám. Tzn. měl by se ujistit, že zkrátka běžný spotřebitel nabídce a cenám v ní je schopen správně porozumět. Bohužel u praxe některých firem jde přesně v duchu toho udělat vše tak, aby se v té změti smluv a dokumentů zákazník ztratil. Anebo, aby mu nedošlo, že tyto další “platby” jsou již placeny nad rámec schválené cenové nabídky. Byť obchodní zástupce společnosti mu na osobní schůzce nebo po telefonu tvrdil, že cena je již konečná a vše potřebné je v ceně již zahrnuto. To se velice špatně dokazuje, proto se vždy řiďte tím, že musíte mít vše definované písemně.

Proto si smlouvu vždy před podpisem důkladně pročtěte a seznamte se dobře se všemi budoucími platbami za práci a jejich detailním popisem. Absence jasného popisu práce by vás při případném sporu mohla dostat do nevýhodné situace. Všechny náklady by měly být transparentně uvedeny ve smlouvě, nebo být alespoň součástí nabídky (nejlépe v položkovém rozpočtu, pokud se v něm jako klient vyznáte). Firma se totiž může hájit tím, že nabídka obsahovala jen cenu za samotný fotovoltaický systém, ale už nikoliv náklady za montáž, za uvedení do provozu nebo právě za vypracování kompletního projektu.

Termíny a penále za nedodržení obou stran 

Lhůty pro dokončení jednotlivých prací jsou dalším důležitým faktorem, které by měla smlouva obsahovat. Termín dokončení je klíčový pro plánování dalších kroků nebo např. čerpání dotací či daňových úlev. Stejně tak by ve smlouvě mělo být stanoveno, co se stane v případě neplnění termínů jedné či druhé smluvní strany. Fotovoltaické systémy se stávají rok od roku stále populárnějšími, avšak ne všechny firmy umí dostát svému slibu a dodat vše tak, jak je uvedeno ve smlouvě a často se ohání tím, že na trhu není dostatek odborníků a problémy mají všechny firmy. Tímto neduhem často trpí firmy, které si nabraly více zakázek, než jsou schopny zvládnout. A v honbě za penězi řeší důsledky tohoto rozhodnutí často i několik let, což má samozřejmě negativní dopad na samotné zákazníky.  To vede k tomu, že mnozí klienti čekají i o rok či dva déle oproti původnímu termínu ve smlouvě a kromě toho, že místo toho, aby šetřili, tak dále přichází o peníze. Zákazníci se vystavují také značnému riziku, že na jejich montáž nikdy nedojde, protože dodavatelské firmě již došly peníze, protože je již proinvestovala jinde (ve formě operativních nákladů za administrativu, měla špatně nastavenou cenotvorbu aj.). Tyto firmy pak klienty často chlácholí planými sliby a snaží se realizaci posouvat o další měsíce s vidinou toho, že to pak nějak zvládnou a mezitím za sebou vytváří další frontu nových “čekajících zákazníků”, kteří podepsali smlouvu teprve nedávno a z jejichž záloh firma pokrývá provoz – ale již se ztrátou. Pokud i vám realizaci dodavatel stále posouvá, v takovém případě určitě na nic nečekejte a začněte věc aktivně řešit (odstoupením od smlouvy s žádostí o vyplacení depozitu zpět se zasláním do datové schránky – vše si ideálně nechte zpracovat od právníka). V ideálním případě s takovou firmou smlouvu vůbec nepodepisujte! 

Dobrou indicií je podívat se opravdu důkladně na reference firmy a pročíst si zkušenosti zákazníků. Jakmile vidíte, že se stále dlouhodobě opakují tytéž problémy s termíny nebo neodbornou instalací, je to pro vás první signál, že bude lepší se dané firmě vyhnout obloukem.

Doporučujeme se podívat opravdu hlouběji do historie, protože vám to dá ucelený pohled na to, jak daná firma skutečně funguje.

Bohužel existuje na trhu stále dost i velkých firem, které si založily podnikání na zjevném klamání zákazníka. Snaží se jej dotlačit k podpisu pro něj často nevýhodné smlouvy s nejasnými zárukami ze strany instalační firmy ohledně termínu. Tyto firmy pak spoléhají na to, že zákazníka nějak pak (půl roku, rok, čí více) po termínu uchlácholí tím, že s ním tedy začnou alespoň nějak komunikovat a budou termín dále natahovat. Často také tyto firmy spoléhají na to, že zákazník už nebude mít další finance a sílu na vleklý právní spor, nebo aby vyžadoval kompenzace za vzniklou škodu v důsledku nedodržení smlouvy, na kterou má nárok. O tom, jak složité je pak takový nárok prokázat obstojně u soudu, asi ani netřeba mluvit.

Samozřejmě se může stát, že se během instalace něco nepovede nebo termín se protáhne, ale dodavatel by vás měl o těchto skutečnostech informovat, a hlavně s vámi ohledně této skutečnosti aktivně komunikovat.

Jestli se ale totéž děje u stovky klientů, tak se již nejedná o jednorázové pochybení, ale o jasné a záměrné uvádění zákazníka v omyl! Před takovými firmami je proto třeba se mít na pozoru!

Tzn. nepodepisovat s takovou instalační firmou žádnou smlouvu a v takovém případě je pro vás opravdu lepší si najít jiného dodavatele. Nebo je třeba aktivně začít řešit odstoupení co nejdříve, protože jen tak se domůžete zpět svých peněz. Ostatně nedávné zkušenosti tisíce zákazníků spojených s krachem několika instalačních firem jsou jen jasným důkazem toho, proč tato zjevná varování a signály nebrat na lehkou váhu. Mohli byste totiž snadno čekat i o rok či dva déle na instalaci (v tom lepším případě).

Anebo přijít o všechny své peníze vložené formou zálohy do takové nespolehlivé firmy. Dbejte proto opravdu na to, jakou firma skutečně odvádí práci a jak její práci hodnotí samotní zákazníci. Není totiž důležitá kvantita instalací, ale jejich kvalita. Pokud totiž každá druhá či třetí instalace je zjevně daleko po termínu nebo elektrárna ani po mnoha pokusech neprošla revizí, už to hodně o přístupu firmy k zákazníkovi hodně vypovídá. A vystavujete se tak značnému riziku, že i ten “Černý Petr” padne na vás a vy budete jednoho dne muset také uhánět dodavatele ohledně slíbené dodávky práce a trávit nemnoho hodin ve strachu, jak to celé dopadne a zda někdy své peníze ještě uvidíte.

Záruční podmínky

Smlouva by měla podrobně popisovat záruční podmínky pro instalaci fotovoltaického systému. Určitě je dobré se také informovat, jaká pravidla musíte dodržet pro udržení platnosti záruky – tzn. kdy záruka zaniká. Nejčastěji je tomuto tak v případě neodborného zásahu do díla a je třeba si také vyspecifikovat, jak obě strany chápou neodborný zásah (neodborný zásah je zásah nekvalifikované osoby do zařízení, které vyžaduje odbornou znalost). Je důležité myslet také na budoucnost a zvážit, kdo se vám bude starat o fotovoltaický systém, pokud dodavatel ukončí svou činnost. Zde jsou ve výhodě klienti, jejichž dodavatel využívá osvědčené značky, které mají celosvětové zastoupení nebo se hojně využívají v ČR a jež disponují dostatkem servisních partnerů, kteří se zaměřují na opravy zařízení od těchto značek. Protože v případě, že daný dodavatel ukončí činnost, tak budete opravdu velice složitě hledat servisního partnera, který se vyzná v opravách neznámých zařízení z Číny. Byť všechny solární systémy a tepelná čerpadla fungují na podobném principu, konstrukce je často zcela jiná a vyžaduje značné znalosti servisního technika. Je to stejné jako u oprav automobilů – ne každý servis je schopný opravit automobily všech značek a často tyto neautorizované servisy nejsou tak dobré jako právě “speciálky”, které řeší třeba jen opravy jedné značky automobilů. O chuti a motivaci daného servisu se pouštět do oprav neznámého výrobku, když má zakázek nad hlavu, a kdy hrozí jeho poškození neodborným zásahem technika neznalého daného zařízení, asi také netřeba mluvit – nejspíše se opravě vašeho zařízení nebude chtít servisní partner věnovat. Proč by riskoval, když má jiných zakázek spoustu.

Pozáruční servis 

Je nutné mít na paměti, že volba dodavatele fotovoltaiky má vliv na vzhled a funkčnost vašeho domu po celou dobu životnosti systému. Proto je důležité si vybrat dodavatele, u kterého máte co největší jistotu podpory i pro dalších pět až deset let. Informujte se proto také na ceny servisu u pozáručních prací – i na těch se vám může samotný provoz dosti prodražit. Stejně tak vám bude k ničemu dodavatel, u něhož na návrh termínu budete čekat dlouhé měsíce, protože firma nestíhá, termín vám pak zruší a vy opět netopíte nebo nevyrábíte elektřinu a tím proděláváte další peníze. Proto je velmi důležité dbát na recenze a ověřovat si zkušenosti s firmou i ze strany dalších zákazníků a pokud vidíte, že firma dlouhodobě neplní své závazky, smlouvu s ní nepodepisovat.

U solárů je dobré provádět pravidelné kontroly a údržbu fotovoltaického systému každé 1-2 roky. Tepelná čerpadla by měla být pravidelně servisována a revizována podle doporučení výrobce a odborníků v oboru. Obvykle se doporučuje provádět revize a servisní úkony minimálně jednou ročně nebo podle počtu hodin provozu za rok. Důležité je také zohlednit prostředí, ve kterém je čerpadlo umístěno, a provádět pravidelné údržby, jako je čištění filtračních systémů a kontrola chladicích okruhů. V České republice platí, že revize tepelných čerpadel je povinná jednou ročně a tuto povinnost stanovuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška č. 318/2012 Sb., o požadavcích na energetickou náročnost budov. Z toho si můžete pak lehce alespoň zhruba dopočítat, kolik by vás mohla údržba FVE nebo tepelného čerpadla u vybrané firmy stát.

Vypořádání v případě ukončení činnosti firmy 

Určitě je třeba se informovat také na to, co se stane, když firmy ukončí činnost a vy nemáte elektrárnu ještě předanou. A sice – kdo je majitelem daného zařízení (zda vy, jako zákazník, protože jste již jeho poměrnou část zaplatili formou například zálohy a zařízení je na vaší nemovitosti již namontované nebo zda je FVE stále majetkem instalační firmy). Mohlo by se vám totiž stát to samé, co mnohým klientům v nedávné době, kteří zaplatili vysoké zálohy v době boomu a firma předtím, než stihla instalaci dokončit, mezitím zkrachovala. A teď se její klienti bojí, jak bude insolvenční správce nakládat se zbylým majetkem firmy, kam spadají i nepředaná díla, a tedy i nedokončené instalace FVE. Proto je dobré si jasně stanovit už v rámci smlouvy, jak se bude v takovém případě postupovat, aby se vám nestalo, že budete muset fotovoltaiku platit dvakrát – první, dnes již zkrachovalé instalační firmě, a pak si to samé znovu při vypořádání majetku zkrachovalé firmy, protože si tento majetek bude nárokovat insolvenční správce. Určitě je také dobré ve smlouvě stanovit, že dílo může být v takovém případě dokončeno jinou instalační firmou (kdy sice přijdete o záruky, ale to v případě ukončení činnosti firmy postrádá stejně zcela význam) a že si v rámci zálohy kupujete zařízení na vaší střeše (a zbylou cenou je již pak samotná montáž a připojení elektrárny). V takovém případě můžete totiž dále nakládat s FVE na vaší střeše jako s vaším majetkem a FVE si pak dokončit po vlastní ose, ale již třeba s jinou instalační firmou.

Reference 

Určitě si důkladně pročtěte i recenze na firmu samotnou a její práci. Zaměřte se také na historické recenze. Pokud vidíte, že se u dané firmy hromadí zástupy nespokojených zákazníků dlouhodobě po několik let za sebou, těmto firmám je lepší se vyhnout obloukem. Protože vám reálně hrozí riziko, že pak dopadnete stejně jako její současní nespokojení zákazníci. Přece jenom investice do fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla představuje nemalou částku a určitě o ni nechcete asi jen tak přijít. Nenechte zmást tím, pokud daná firma tvrdí, že se jedná o recenze od konkurence, nebo že totožné problémy mají všichni dodavatelé. Stovky nespokojených zákazníků nejsou dílem konkurence, ale spíše neschopností daných firem zvládnout kromě podpisu a vybrání záloh také samotnou realizaci. Povinností každého dodavatele by měla být snaha o maximálně spokojeného zákazníka. Tomu musí také přizpůsobit i to, kolik si nabere a podepíše zakázek. Každý zodpovědný dodavatel by si měl nabrat jen tolik zakázek, aby je zvládl včas realizovat a nedostával se tak do prodlení ve slíbených termínech. Pokud dodavatel dále nabírá další a další zakázky s vidinou toho, že už teď ví, že zakázky nestihne včas a slibuje nesplnitelné, tak je to pak již jen alibismus na obalamutění nového zákazníka a nelze se na to již pak zkrátka vymlouvat, že proto jako firma teď nestíháte.

Monitoring fotovoltaické elektrárny 

Je také důležité zjistit si, zda a jakou formou bude fungovat vzdálený monitoring nad fotovoltaickou instalací. Informujte se na možnosti vzdáleného monitoringu nad fotovoltaickou instalací – jakým způsobem by mohla probíhat kontrola funkčnosti systému na dálku a zda je tento vzdálený monitoring možný, kdo bude za monitoring zodpovědný a jaké náklady s tím budou spojeny, pokud toto nikde vyjasněno nebylo. To vám umožní v případě poruchy nebo chyby v systému tuto situaci rychle a efektivně řešit. Zároveň tím získáte větší jistotu, že váš fotovoltaický systém bude fungovat optimálně a že nebudete mít problémy s jeho správou a údržbou.

Připojení k distribuci 

Ujistěte se, že máte šanci dostat licenci a povolení od distributora pro připojení vašeho fotovoltaického systému k elektrické síti a kdo žádá/řeší tuto část (v zájmu každého zákazníka by mělo být vždy si zkontrolovat, že vás distributor připojí). Pokud nebude získání těchto dokumentů možné, může to vést k prodlení, nebo dokonce k neúspěšné realizaci celého projektu.

Příliš nízké ceny

Je třeba být opatrný i v případě, že dodavatel nabízí příliš nízké ceny. Je důležité vždy se ptát jak na důvody pro vysokou, tak i nízkou cenu (často tento krok volí společnosti, které již mají finanční problémy a potřebují nahnat cashflow z dalších záloh klientů). Šetření na nákladech může mít proto často negativní důsledky, a proto byste si měli být vědomi i rizika, že můžete naletět podvodníkům nebo sednout na lep nezkušeným dodavatelům, kteří se na vás teprve učí a nemají vše spočítané tak, aby dokázali firmu dlouhodobě uřídit. A tím vás také v konečném důsledku mohou připravit o peníze (vaši zaplacenou zálohu).

Výpověď a ukončení spolupráce

Zjistěte si, jaké jsou podmínky v případě, kdy chcete smlouvu ukončit vy (výpovědní lhůta, penále či poplatky za výpověď z vaší strany, jaký způsobem musíte výpověď doručit atd.). Často firmy, které už dopředu vědí, že mají problémy s realizací zakázek, tuto pasáž ve smlouvě ošetřenou nemají, respektive penalizují za nedodržení termínů jen zákazníka (smlouva je tak hodně jednostranná – povinnosti máte pouze vy jako zákazník). Ale pro sebe jako dodavatele žádné penále za dodržení ve smlouvě uvedené nemají. Případně si nechte zapracovat do smlouvy podobnou pasáž: V případě prodlení ze strany dodavatele při realizaci díla je dodavatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, ledaže se dohodne jinak. Doba plnění se prodlužuje o dobu, kdy byl dodavatel v prodlení z důvodu zaviněného zákazníkem. Pokud vidíte, že se dodavatel k této části nemá, smlouvu nepodepisujte, protože už to značí, že termíny jsou ve smlouvě spíše orientační a firma se k nim nehodlá nijak zavázat.

Dohled a kontrola kvality

Zajistěte si, aby byl dohled nad instalací a kvalitou práce zaručen a zaznamenán. Tzn., že máte podepsaný předávací protokol (a co je součástí předávacího protokolu, tzn., co skutečně přebíráte a v jakém stavu).

Nerealisticky rychlá návratnost investice

Pokud vás dodavatel láká na téměř okamžitou návratnost vaší investice nebo jiné “výhodné programy”, které lze ze strany dodavatele kdykoliv zrušit, když se mu to nehodí, zbystřete. Reálně se vám fotovoltaika začne vracet, až bude plně funkční. Stejně tak, pokud vám dodavatel slibuje úsporu 90 % na nákladech za energie, nebo, že energie bude pro vás úplně zdarma, aniž by si kdokoliv z firmy obhlédnul nemovitost. Vždy je důležité zjistit, zda jsou tyto údaje založené na datech z vaší nemovitosti, nebo jde pouze o marketingový trik založený na ojedinělém příkladu z praxe. Měli byste také přemýšlet o celoročních úsporách, nejen o úsporách během letních měsíců. V zimě je spotřeba elektřiny většinou vysoká, zejména pokud ji používáte pro topení. Proto je důležité se zeptat na to, zda jsou slibované úspory celoroční nebo pouze omezené na určitou dobu v roce a nechat si pro tyto účely zpracovat detailní kalkulaci, která toto bude zohledňovat. Tzn. je nutné zjistit, zda je nabídka dodavatele přizpůsobena spotřebě vašeho domu, sklonu a orientaci střechy a různým výkonům v různých ročních obdobích. Je důležité si uvědomit, že návratnost závisí také na technických a technologických parametrech fotovoltaického systému (účinnost panelů, cena a spotřeba střídače, cena a kapacita baterie) i charakteristice vaší nemovitosti a vaší spotřeby.

Nekvalitní nebo nevhodné komponenty

Spousta zákazníků si nechává vypracovat nabídky od několika firem, ale neumí je pak mezi sebou správně porovnat. I v tomto ohledu se snažíme zákazníkům pomoci – když nám přepošlou již vyhotovené nabídky, umíme je mezi sebou srovnat a poradit zákazníkovi, v čem je která nabídka výhodnější a jak se komponenty v jednotlivých konkurenčních nabídkách liší, co které parametry znamenají a proč jsou důležité z pohledu zákazníka. Například srovnávat cenu solárních panelů s 15% účinností a s 20% účinností není úplně správné, protože levnější verze vyrobí z pohledu několika let méně energie a zabere více prostoru na střeše. To samé platí pak u střídačů a baterií (například pro možnosti postupného rozšiřování fotovoltaiky). Dodavatel může nabídnout levnou baterii s nízkým napětím, která však není vhodná pro každodenní provoz nebo může být zcela nevhodná pro vybraný střídač a panely. Proto je důležité důkladně prověřit každou komponentu fotovoltaického systému a ptát se na tyto aspekty ještě před podpisem.

Přehnaná výše dotace

Je dobré ověřit si, na jakou výši dotace z programu Nová zelená úsporám na fotovoltaiku skutečně máte nárok. Tím se vyhnete riziku, že se stanete obětí cenové nabídky, ve které je uvedena vysoká dotace až do výše 200 000 Kč. Skutečná výše dotace však závisí na specifických parametrech instalované fotovoltaické elektrárny, jako je typ FVE (s akumulací do vody, do baterie, s tepelným čerpadlem), její výkon, druh střídače nebo kapacita baterie a tyto faktory by měly být použity pro přesný výpočet možné výše dotace – samotná dotace totiž může být daleko nižší i vyšší (v případě kombinace jednotlivých opatření může dosahovat až 301 500 Kč pro FVE).

Na závěr pak jen chceme zmínit jeden dovětek

Nezapomínejte uplatnit svůj zdravý rozum, předvídejte rizika a nenechte se přesvědčit k platbě bez zajištění protihodnoty nebo k podpisu zjevně nevýhodných smluv od dodavatelů, u kterých již nyní je zřejmé, že neplní dlouhodobě své závazky. Je důležité, aby obsah smlouvy byl pro vás jasný. Pokud máte jakékoli pochybnosti, nepodepisujte smlouvu, dokud nebudete mít vše vyjasněno. Dbejte na reference zákazníků, mnohé vám pomohou odhalit předem, jak by asi případná spolupráce mohla probíhat. 

Předem je důležité zmínit, že smlouvu byste si měli pořádně přečíst již před podpisem a v ideálním případě její znění zkonzultovat s právníkem, abyste věděli, co ze smlouvy pro vás plyne za povinnosti pro vás i pro dodavatele – aby byla zajištěna také vaše spokojenost s dodavatelem. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky ohledně smlouvy, obraťte se na právního zástupce nebo odborníka na solární energii, aby vám poskytl potřebné informace a poradenství.

Můžete se tak zkusit domluvit u sporných nebo nevýhodných bodů ve smlouvě na jiném znění a úpravě takové smlouvy (v tom lepším případě). Obecně lze říci, že dodavatelé se snaží používat jeden mustr platný pro všechny klienty. Nejsou tedy moc naklonění úpravám, ale záleží vždy samozřejmě na konkrétní firmě.

Michal Krčmář, Energosolar

Související článek

Počet firemních fotovoltaik roste, domácích na střechách se postavilo méně

Je konec prudkému rozvoji sektoru domácích fotovoltaik? Podle údajů za první pololetí, které prezentovala Solární asociace, to tak vypadá. Na druhou stranu ale neklesá celkový ...