Solarni magazin nové logo

Obec a fotovoltaika – jak docílit skutečně rentabilního řešení

Obce napříč republikou se snaží najít způsoby, jak snížit náklady na energie. Nepromyšlené pořízení fotovoltaiky se může vymstít. Vhodnější je zpracování energetické koncepce a studie proveditelnosti.
Obec a fotovoltaika. Důležité je vše dobře promyslet | Foto: Freepik

Jedním z důsledků energetické krize je zvýšený zájem o instalaci fotovoltaických elektráren. A to jak mezi domácnostmi a firmami, tak i mezi obcemi. Na tak vysokou poptávku nebyl trh kapacitně připraven. To přirozeně vedlo ke vzniku velkého množství nových instalačních firem, které ne vždy disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Tento stav je zdrojem mnoha rizik. Tedy i pro vás – obecní zastupitele. 

V rámci aktuálního solárního boomu se velice často setkáváme se situacemi, kdy se investoři pro instalaci fotovoltaiky rozhodují na základě zcela nevhodných kritérií. Motivem může být i jen to, že ve vedlejší obci fotovoltaiku už mají. Ve většině případů se však jedná o reakci na vysoké ceny energií, kdy se fotovoltaika jeví jako relativně jednoduchý způsob, jak úspor dosáhnout. Což samozřejmě může být pravda. Jen to nemusí být zcela optimální řešení. 

Na obecní úrovni se nemusí tento zjednodušený přístup vyplatit. Každému úspěšnému řešení, bez ohledu na obor, totiž předchází důsledná analýza. 

Je výstavba fotovoltaiky pro vaši obec v současné chvíli to nejlepší řešení? Lze docílit úspor v oblasti energetiky i jinými cestami? Odpovědi na takové dotazy od firem s úzkým zaměřením na výstavbu FVE, zejména těch překotně vzniklých, pravděpodobně nezískáte. 

1. Nerozhodujte o investici do fotovoltaiky na základě domněnek 

Jako obec máte jedinečnou možnost čerpat až 90% dotaci na zpracování tzv. energetické koncepce obce. 

Je to klíčový obecní rozvojový dokument, který tvoří metodický základ pro optimální nakládání s energiemi a energetickými úsporami na mnoho let dopředu. Obsahuje celou řadu dílčích projektů, které lze v čase realizovat. Definují se na základě hloubkové analýzy výchozího stavu v obci. A není to jen o fotovoltaice. Začít můžete třeba instalací tepelných čerpadel, zateplením obecních budov, nebo výměnou obecního osvětlení. Priority budou odvislé od vašich potřeb a rozpočtových možností. Hlavní přínos existence energetické koncepce spočívá v tom, že budete mít projekty předem nachystané. V budoucnu můžete už jen vypsat výběrová řízení dle aktuálních podmínek. 

To znamená, že první krok na cestě za stabilní cenou elektrické energie můžete realizovat s velmi nízkými vstupními náklady obce. Konkrétně ve výši nižších jednotek desítek tisíc. Což je zcela zanedbatelné oproti částkám, o které můžete při neefektivně navržených projektech na výstavbu FVE potenciálně přijít. Ať už na straně nákladové, tak i v oblasti dlouhodobé efektivity a rentability zvoleného řešení. 

Jak energetickou koncepci definuje Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

Citace z webu MPO: „Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická 

koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.“ 

Energetická koncepce obce však realizovatelnost a návratnost řeší jen okrajově. To platí i pro investiční náročnost akcí. 

Optimální je koncepci doplnit o studii proveditelnosti, ve které se navržené projekty řeší výrazně praktičtěji. Stanovují se v ní cesty, jak dosáhnout na co nejnižší cenu elektrické energie v obci. 

Dobrou zprávou je, že oba tyto materiály lze zpracovat jako jeden celek a čerpat zmíněnou až 90% dotaci. Tím obec ušetří čas i peníze sobě, občanům, firmám i podnikatelům. 

2. Optimální řešení 

Po zpracování energetické koncepce obce lze zpracovat studii proveditelnosti se zcela konkrétním cílem – navrhnout taková řešení, díky kterým bude v co nejkratším čase cena elektrické energie v obci například 1,35 Kč za 1 kWh. 

V optimálním případě může v obci vzniknout komunitní energetická síť. Výsledky studie proveditelnosti mohou být i takové, že se obec do projektu levné elektřiny zapojí jen okrajově, nebo celý projekt bude financovat soukromý subjekt. Obec pak například nabídne jen pozemky k pronájmu pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, která bude sloužit i občanům. V jiné obci se může vyplatit zapojení místní bioplynové elektrárny, jinde bude nejlepším postupem výstavba několika menších fotovoltaik na okrajích obce. V dalším případě pomůže zemědělské družstvo. 

Úkolem studie proveditelnosti je vyhledávat a hodnotit podobné scénáře – a nabídnout řešení, které je pro obec, občany a místní firmy nejvýhodnější. 

Pokud to místní podmínky dovolí, je nejlepším řešením zapojit do jedné sítě všechny stávající fotovoltaiky na rodinných domech i firmách. A to tak, aby přebytky elektřiny posloužily dalším obyvatelům v obci. Součástí sítě mohou být i občané, kteří na vlastní fotovoltaiku finančně nedosáhnou. To vše s cílem, aby se maximum vyrobené energie na místě i spotřebovalo. To je jediná správná cesta k dlouhodobě nízké a stabilní ceně elektrické energie. 

Nyní jistě už rozumíte, proč není účelné řešit obecní fotovoltaiku jako izolovaný projekt. 

3. Závěr 

Pokud vás zaujaly výše uvedené argumenty, nechte si zpracovat oba dokumenty. 

Pokud již energetickou koncepci v obci máte, je vhodné ji aktualizovat a doplnit o studii proveditelnosti. A ani to, že jste dotaci již čerpali, nemusí být překážkou finančně dostupné analýzy – je více druhů dotačních titulů na podporu podobných projektů. 

I pokud byste dotaci na energetickou koncepci obce nechtěli využít, je možné nechat si zpracovat studii proveditelnosti samostatně. 

Nejdůležitější je vaše rozhodnutí řešit ceny energie pro obec i občany a nečinit tak na základě nahodilých projektů. 

Související článek

Bezpečnější fotovoltaika? Norma bude specifikovat požadavky na požární bezpečnost

Jsou instalace fotovoltaiky bezpečné? Od 1. května je k dispozici nová norma, která řeší právě to, aby byly instalace v souladu s požadavky na bezpečnou ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz