Solarni magazin nové logo

Připojování nových fotovoltaik: Bude cena za distribuci dražší?

Počet fotovoltaik připojených do distribuční sítě raketově roste, na druhou stranu to znamená určitý nápor na distribuční síť. Znamená to, že se cena za distribuci elektřiny zvýší?
Nový ceník za distribuci elektřiny bude oznámen v listopadu | zdroj: Shutterstock

Cena elektřiny se skládá z několika složek. Skoro polovinu tvoří cena za distribuci elektřiny. Na rozdíl od dodavatele elektřiny, distributora si žádná domácnost nemůže zvolit, jsou přiděleni na základě místa. Cenu za distribuci stanovuje vždy v listopadu na další rok Energetický regulační úřad, a to pro každého distributora. V ceně za distribuci se zohledňují skutečné náklady distributora a také náklady na rozvoj sítě. Právě připojování nových výrobních míst může znamenat pro distributory další náklad. Znamená to, že v současné době nemalá cena za distribuci elektřiny ještě poroste?

Důležitá je rovnováha mezi výrobou a spotřebou

Podle Energetického regulačního úřadu náklady na připojování nových zdrojů OZE nelze jednoduše a zcela oddělit od dalších nákladů na provoz, rozvoj a údržbu distribučních soustav a přenosové soustavy. „Kromě nutných investic do technologií a posilování sítí je nutné brát v potaz například i následné (složitější) bilanční řízení soustavy, kdy je nutné zajišťovat v každém okamžiku výkonovou vyrovnanost mezi výrobou a spotřebou elektrické energie – zvlášť v situaci dosud omezených možností nástrojů flexibility sítě vč. dlouhodobé akumulace energie.” uvádí Pro Solární magazín (SM) Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.  Investice do posílení soustav aktuálně distributoři odhadují na nižší desítky miliard v horizontu jednotek let. Do regulovaných plateb se ale veškeré náklady promítají postupně podobně jako odpisy. „Zde je nutné si také uvědomit, že výroba elektrické energie z většiny dnes připojovaných typů obnovitelných zdrojů, kterými jsou fotovoltaické elektrárny, má intermitentní charakter, to znamená, že jejich výroba je kolísavá a hůře predikovatelná oproti konvenčním zdrojům. To má za následek celkové nižší procentuální využití elektrických sítí a vyšší nároky na posilování kapacity elektrizačních soustav, kde hraje velkou roli soudobost výroby z obnovitelných zdrojů. Z pohledu sítí (nároky na velikost kapacity sítě) je podstatný rozdíl, jestliže máte přenést stejnou energii se stabilním výkonem v čase, nebo stejné množství energie, která se mění od nuly do téměř plného instalovaného výkonu.” připomněl Michal Kebort. V dlouhodobém horizontu pravděpodobně tyto náklady (nejen investic) překročí sto miliard korun, zvlášť pokud do nich započítáme i náklady na následný provoz těchto zdrojů v síti. „I proto ERÚ považuje za zásadní, aby, pokud je podporován rozvoj decentrálních OZE např. formou dotací, se stejné podpory dostalo i elektrizační soustavě ČR a náklady tak nebyly plnou vahou přenášeny na zákazníky.” konstatoval Michal Kebort.

Nejde o požadavek, ale o právo distributorů

V rámci regulace (úhrad provozovatelům distribučních soustav a provozovateli přenosové soustavy) musí být ze zákona zohledněny nutné investice a tedy oprávněné náklady vynaložené na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy ČR. „Nejde tedy o ‚požadavek´ ale o zákonné právo provozovatelů distribučních soustav a přenosové soustavy,” prohlásil Michal Kebort. Cenu za distribuci se dozvíme opět v listopadu. Co na ni bude mít vliv? „Kromě nutných nákladů na provoz a rozvoj a údržbu distribučních soustav v posledních letech roste výrazně i vliv nákladů na krytí technologických a fyzikálních ztrát energie v energetických soustavách a na služby výkonové rovnováhy. Elektrickou energii na krytí technologických ztrát a nákup služeb výkonové rovnováhy, kterými provozovatel přenosové soustavy zajišťuje stabilitu sítě formou systémových služeb, si zajišťují provozovatelé distribučních soustav a přenosové soustavy na volném trhu, kde cena výrazně vzrostla oproti předkrizovým letům. V letošním roce se mj. na úhradě výrazné části těchto nákladů podílel i stát (státní rozpočet), když byly ceny za tyto služby promítající se do regulovaných plateb „zastropovány“ na úrovni odpovídající předchozímu roku. Aktuálně probíhají jednání o tom, zda tomu tak bude i v příštím roce. Výrazný vliv bude mít také to, do jaké míry se do regulovaných plateb vrátí příspěvek pro podporované zdroje energie.”

Distributor se snaží předcházet slabým místům

Největší český distributor ČEZ Distribuce přijal za letošních sedm měsíců 38 600 žádostí o připojení výroben a připojil k síti 29 495 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 329 MW. „Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, zhruba 95 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kWp na hladině nízkého napětí. Pro srovnání za celý loňský rok pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 188 MW. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 82 165 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 1596 MW.” uvedla pro SM Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ. Situaci kolem výroben a zákaznických požadavků společnost neustále monitoruje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě. „Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu a samotnou realizaci. Při samotné přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.” Letos ČEZ Distribuce investuje do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky na připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun: „Modernizace a rozvoj distribuční soustavy probíhá kontinuálně. Zde je nutné rozlišovat jednotlivé napěťové hladiny. Na hladině nízkého napětí, kam jsou připojovány střešní domácí fotovoltaiky, zpravidla problém s připojováním těchto zdrojů zatím není. Na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se zpravidla jedná o větší instalace v řádu stovek až tisíců kWp instalovaného výkonu a zde nejde jen o úpravy distribuční soustavy, ale také o připravenost na straně žadatele. Z naší strany očekáváme připojení 850 MW.” sdělila Soňa Holingerová.

Zcela nový přístup k budování distribuce

Budování distribuční sítě se v poslední době dostalo na zcela novou úroveň: „Distribuční síť byla od samého počátku budována od velkých systémových elektráren směrem k zákazníkům. Dnes se zákazníci sami stávají výrobci elektřiny a tomuto trendu se musí přizpůsobit i distribuční soustava. Jde především o její zkapacitnění a instalaci optických kabelů a dálkově ovládaných prvků, které zajistí kvalitnější dohled a řízení distribuční soustavy. V letošním roce naše společnost proinvestuje napříč celým distribučním územím 16 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 jde o dvojnásobnou částku. Zhruba 40 % těchto prostředků je pak vynaloženo na investice vyvolané zákazníkem, mj. právě na připojení obnovitelných zdrojů. Kde probíhají největší úpravy se úplně říct nedá. Z hlediska počtu přijatých žádostí vedou střední Čechy, převážně instalace mikrozdrojů. Dle velikosti instalovaného výkonu jsou to především severozápadní Čechy a severní Morava.” prohlásila tisková mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.                                                                                               

Související článek

Jak se vyhnout předčasné demontáži fotovoltaiky?

Fotovoltaika by měla vydržet nejméně 25 let, což je doba, na kterou je na ni poskytována záruka. Množí se ale případy, kdy byla instalace špatně ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz