SFŽP: Vyzýváme žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem

Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost a obezřetnost při výběru dodavatele, uzavírání smluv na instalaci solárních systémů a na renovaci domu a úhradě záloh.
Ilustrační foto | zdroj: Getty Images

Důrazně doporučujeme nepřistupovat na platbu zálohy vyšší než 30 % ceny díla nebo dodávky. Současně doporučujeme nepřistupovat k poskytnutí zálohy dodavateli před uzavřením řádné smlouvy, neproplácet plnou cenu díla nad hodnotu případně poskytnuté zálohy dříve, než je dílo dodavatelem řádně předáno v bezvadném stavu, neposkytovat platby v hotovosti bez vystaveného daňového dokladu, nepodléhat případnému nátlaku dodavatelské firmy na rychlé uzavření smlouvy bez přítomnosti dalšího člena rodiny nebo poradce NZÚ Light apod.

Dále našim žadatelům doporučujeme, aby si před podpisem smlouvy a zaplacením zálohy vybraného dodavatele prověřili a zjistili reference. Zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light jsou bezplatně k dispozici poradci z řad Místních akčních skupin a energetických středisek EKIS. Pomoci s ověřením spolehlivosti mohou také členové rodiny či sousedé a známí, kteří již realizovali podobné projekty a mohou tak poskytnout informace na základě vlastních zkušeností. Reference lze čerpat i na ověřených online portálech jako např. refsite.info, vodítkem může být i členství dodavatele v některé z oborových organizací.

Státem hrazenou asistenci poradců ze sítě MAS, EKIS a M-EKIS doporučujeme zájemcům o dotaci NZÚ Light využít ještě před uzavřením smlouvy o dílo. Poradci na požádání zkonzultují předložené návrhy dodavatelských smluv před jejich podpisem, mohou upozornit na případné nestandardní smluvní ujednání, postupy nebo podezřelé aktivity. Kromě toho žadatelům v této fázi poradí, jak naplánovat renovaci, pomohou s podáním žádosti o dotaci i s doložením realizace.

Co dělat, když se plnění díla ze strany dodavatele zpožďuje

V případě zpoždění realizace ještě není důvod k panice. Instalace firem jsou závislé na řadě faktorů a ke zpoždění dochází. Pokud hrozí, že doba instalace překročí lhůtu požadovanou k předložení dokladů k prokázání splnění podmínek pro čerpání poskytnuté dotace, umožníme na základě včas podané odůvodněné žádosti realizační dobu pro čerpání dotace prodloužit, aby bylo možné vzniklou situaci řešit a projekt dokončit.

V případě, že jste již obdrželi od Fondu výzvu k doložení projektu, požádejte prostřednictvím informačního systému pro evidenci žádostí AIS SFŽP o prodloužení doby realizace vašeho projektu. Zde je nutné upozornit, že nelze prodloužit lhůtu, která již uplynula, proto požádejte o její prodloužení co nejdříve po zjištění, že lhůta pro plnění nebude splněna.

Co dělat, když se dodavatel dostal do insolvence

V případě, že máte uzavřenou smlouvu s dodavatelem, který se ještě před realizací vašeho projektu dostal do insolvence, radíme realizovat naplánovaná opatření s jinou realizační firmou. Na základě odůvodněné žádosti v těchto případech také umožníme prodloužit dobu na doložení podkladů k prokázání podmínek pro čerpání dotace, aby bylo možné projekt dokončit. V případě, že již došlo k uhrazení zálohy dodavateli, který se dostal do insolvence, doporučujeme žadateli přihlásit svoji pohledávku u příslušného insolvenčního soudu (místně příslušný krajský soud).

Pokud se rozhodnete dotační projekt nakonec nerealizovat, je možné žádost o dotační podporu vzít zpět či odstoupit od vydaného rozhodnutí a případně o ni požádat znovu ve chvíli, kdy budete mít spolehlivého dodavatele. V případě, že vám byla u takto ukončené žádosti na základě vydaného rozhodnutí zálohově poskytnutá dotace z veřejných prostředků již vyplacena, je nutné uvedenou částku poukázat zpět na účet Fondu, a to nejpozději do termínu pro splnění účelu dotace.

Pokud se v souvislosti s jednáním dodavatele domníváte, že jste se stali obětí podvodu, doporučujeme obrátit se na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství).

Jak provést změnu žádosti

Veškeré změny v žádosti, ať už jde o prodloužení termínu doložení realizace podpořených opatření nebo odstoupení od žádosti o dotaci, vyřídíte v informačním systému pro administraci žádosti AIS SFŽP ČR, ve kterém jste žádost podávali. V případě nejasností se obraťte na poradce ze sítě MAS/EKIS nebo kontaktujte projektového manažera, který vám byl při podání žádosti přidělen.

Co když nemají instalované výrobky požadované vlastnosti

Dostali jste se vy nebo někdo z blízkých do situace, kdy instalované technologie nemají deklarované vlastnosti nebo máte podezření na nekalé či klamavé obchodní praktiky? V přehledném průvodci České obchodní inspekce najdete odpovědi na nejčastější otázky ze spotřebitelského práva.

Související článek

Provozovatelé fotovoltaik nově musí innogy platit poplatek. Kdy se přidají ostatní?

První dodavatel elektřiny, innogy, se rozhodl zatížit majitele fotovoltaiky speciálním poplatkem, který navyšuje cenu odebírané elektřiny. Ten odráží to, že lze u nich jen obtížně ...