Změny v připojování fotovoltaik u ČEZ Distribuce

Od 3. června 2024 mění ČEZ způsob vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny (např. u fotovoltaik) k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí od 100 kW výše. Takové fotovoltaiky bude možné připojit i v tzv. negarantovaném režimu.
Výrobny nad 100 kW bude možné připojit v tzv. negarantovaném výkonu | zdroj: Getty Images

Se souhlasem České Fotovoltaické Asociace přinášíme text o připojování výroben v tzv. negarantovaném výkonu. Nově bude možné připojit tyto výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu, pokud s tím bude žadatel souhlasit. Provoz výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu umožní provozovateli distribuční soustavy omezit výstupní výkon výrobny (bez kompenzace a náhrady za omezení) v případech, kdy bude hrozit přetížení distribuční sítě. Díky tomu bude možné k distribuční síti připojit více výroben elektřiny. Nově tedy budeme žádosti o připojení výroben elektřiny, které by za současných podmínek nebylo možné připojit kvůli nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuční soustavy (v souladu s § 25 odst. 10 a) energetického zákona), posuzovat i z pohledu možného připojení v režimu negarantovaného výkonu. Pokud to bude možné, žadatelům nabídneme připojení podle § 25 odst. 13 energetického zákona.

Provozovatel distribuční soustavy může při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě aktivovat opatření prostřednictvím změny struktury. Distributor může měnit rozložení a skladbu výroby z fotovoltaik nebo zatížení v distribuční soustavě tak, aby se změnily fyzické toky v přenosové a distribuční soustavě a uvolnilo se fyzické přetížení prvků elektrizační soustavy.

Tato opatření mohou spočívat v omezení či dočasném přerušení výroby elektřiny; provozovatelům výroben elektřiny s tzv. negarantovaným výkonem pak nebude náležet náhrada za výrobu elektřiny, která nebude uskutečněna z důvodu takového omezení či přerušení. Zjednodušeně to znamená, že výrobce elektřiny získává možnost připojit svoji výrobnu i v situaci, která by jinak připojení vylučovala, ale za cenu, že se vzdá případné náhrady za omezení výroby.

Tento nový způsob posuzování žádostí se vztahuje výlučně k žádostem podaným od 3. června 2024 v čase po 8. hodině ranní. Žádosti o připojení výroben podané před tímto termínem budou vyřízeny stávajícím způsobem, bez možnosti připojení v režimu negarantovaného výkonu. Po uskutečnění nezbytných systémových, technických a organizačních opatření přistupuje ČEZ Distribuce k tomuto kroku ještě před vydáním příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu, ve snaze vytvořit co nejdříve podmínky pro připojování dalších výroben elektřiny z OZE. Vzhledem k tomuto proaktivnímu postupu ale nelze vyloučit, že nyní přijatý postup vyřizování žádostí o připojení bude ještě nutné následně modifikovat ve vazbě na připravované změny prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky o připojení (č. 16/2016 Sb.) a vyhlášky o dispečerském řízení (č. 79/2010 Sb.).

Tyto očekávané prováděcí předpisy mohou přinést i konkrétní pravidla pro podmínky a rozsah omezování výroby ze strany provozovatele distribuční soustavy. Rámcovou úpravu obsahuje již nyní nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/943/EU. Pokud to právní předpisy nebo skutkové okolnosti nevyloučí, společnost ČEZ Distribuce předpokládá, že k omezování výroby ve výrobnách s tzv. negarantovaným výkonem bude přistupovat rovnoměrně, s cílem v maximální míře upřednostnit neznevýhodňující podmínky pro dotčené výrobce elektřiny.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podíl na oprávněných nákladech na připojení se podle platného znění vyhlášky o připojení vypočítává v případě připojení s tzv. negarantovaným výkonem stejně jako v případech standardního připojení výrobny elektřiny.

Související článek

Obnovitelné zdroje v Česku rostou, ale severní země jsou stále daleko vpředu

Podíl obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení v Česku za posledních 20 let vzrostl z původních deseti procent na současných 26 procent. Česká republika ...

Copyright © 2023 Solarnimagazin.cz

Web vytvořila digitální agentura WebWorld.cz